��ࡱ�>�� E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD��������G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �Fw���|��`[���FWorkbook����������SummaryInformation(�����DocumentSummaryInformation8������������h �������\p Lenovo User B�a�=���=��xKx<8X@�"��1�����[SO1����[SO1����[SO1����[SO1�����[SO1�����[SO1�����[SO1���b�[SO1���b�[SO1�>��b�[SO1���b�[SO1� ��b�[SO1� ��b�[SO1���b�[SO1���b�[SO1�6��b�[SO1� ��b�[SO1h6��b�[SO1���b�[SO1,6��b�[SO16��b�[SO1�?��b�[SO1�4��b�[SO1� ��b�[SO1�4��b�[SO1���b�[SO1���b�[SO1�<��b�[SO+"��"#,##0;"��"\-#,##05"��"#,##0;[Red]"��"\-#,##07"��"#,##0.00;"��"\-#,##0.00A"��"#,##0.00;[Red]"��"\-#,##0.00i*2_ "��"* #,##0_ ;_ "��"* \-#,##0_ ;_ "��"* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ "��"* #,##0.00_ ;_ "��"* \-#,##0.00_ ;_ "��"* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)3�"��"#,##0_);\("��"#,##0\)=�"��"#,##0_);[Red]\("��"#,##0\)?�"��"#,##0.00_);\("��"#,##0.00\)I�""��"#,##0.00_);[Red]\("��"#,##0.00\)i�2_("��"* #,##0_);_("��"* \(#,##0\);_("��"* "-"_);_(@_).�)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)y�:_("��"* #,##0.00_);_("��"* \(#,##0.00\);_("��"* "-"??_);_(@_)6�1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ��� � ���/ � ��� � ��� � ��� � ���* � ���, � ���/ � ��� � ���+ � ���, � ���+ � ���, � ���/ � ��� � ���+ � ���1 � ���9 � ���� ����� ���� @ �� ���� @ �� ���� @ @� ����� � ���- � ���� ����* ����a@ �� �,���� �*���� ����� � ����ff��7 ����� ����� ����`@ @� �+���� �)���� � ���1 � ���5 � ���7 � ���3 � ���> � ���9 ����+ ������ � ���� � / ����� ����  �� �� �� ||C�x+�}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef(#,#}A} 00\);_(*ef(#,#}A} 00\);_(*ef(#,#}A} 00\);_(*ef(#,#}A} 00\);_(*ef(#,#}A} 00\);_(*ef (#,#}A} 00\);_(*�L(#,#}A} 00\);_(*�L(#,#}A} 00\);_(*�L(#,#}A} 00\);_(*�L(#,#}A} 00\);_(*�L(#,#}A} 00\);_(*�L (#,#}A} 00\);_(*23(#,#}A} 00\);_(*23(#,#}A} 00\);_(*23(#,#}A} 00\);_(*23(#,#}A} 00\);_(*23(#,#}A}! 00\);_(*23 (#,#}-}# 00\);_(*}A}$ 00\);_(*(#,#}A}% 00\);_(*(#,#}A}& 00\);_(*�?(#,#}-}' 00\);_(*}A}( ��00\);_(*����(#,#}-}) ��00\);_(*}A}* a�00\);_(*����(#,#}U}+ 00\);_(*(#,#);_(}�}. �}�00\);_(*����(#,#�);_(�-"?? �_) �}�}/ ����00\);_(*����(#,#???�);_(???�-"?? ???�_) ???�}-}0 �00\);_(*}-}1 ��00\);_(*}A}2 �}�00\);_(*���(#,#}A}; �e�00\);_(*���(#,#}�}< ???�00\);_(*����(#,#???�);_(???�-"?? ???�_) ???�}�}= ??v�00\);_(*�̙�(#,#�);_(�-"?? �_) �}-}> ���00\);_(*}A}5 00\);_(*(#,#}A}6 00\);_(*(#,#}A}7 00\);_(*(#,#}A}8 00\);_(*(#,#}A}9 00\);_(*(#,#}A}: 00\);_(* (#,#}}}?����_(*����(#,#����);_( ����-"?? ����_)�!20% - :_��eW[��r� 1�O��20% - :_��eW[��r� 1 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 2�O�"�20% - :_��eW[��r� 2 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 3�O�&�20% - :_��eW[��r� 3 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 4�O�*�20% - :_��eW[��r� 4 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 5�O�.�20% - :_��eW[��r� 5 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 6�O�2�20% - :_��eW[��r� 6 ef���� �%�!40% - :_��eW[��r� 1�O��40% - :_��eW[��r� 1 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 2�O�#�40% - :_��eW[��r� 2 �L�ˬ� �%�!40% - :_��eW[��r� 3�O�'�40% - :_��eW[��r� 3 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 4�O�+�40% - :_��eW[��r� 4 �L��� �%�!40% - :_��eW[��r� 5�O�/�40% - :_��eW[��r� 5 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 6�O�3�40% - :_��eW[��r� 6 �L��� �%�!60% - :_��eW[��r� 1�O� �60% - :_��eW[��r� 1 23���� ����%�!60% - :_��eW[��r� 2�O�$�60% - :_��eW[��r� 2 23���� ����%�!60% - :_��eW[��r� 3�O�(�60% - :_��eW[��r� 3 23���� ����%�!60% - :_��eW[��r� 4�O�,�60% - :_��eW[��r� 4 23��e� ����%�! 60% - :_��eW[��r� 5�O�0�60% - :_��eW[��r� 5 23���� ����%�!!60% - :_��eW[��r� 6�O�4�60% - :_��eW[��r� 6 23�э� ����%�"�����~vR�k� #h���+��h�� DTj�%� $h�� 1�=��h�� 1 DTj�%[���� %h�� 2�=��h�� 2 DTj�%[���� &h�� 3�=��h�� 3 DTj�%�?����� 'h�� 4�/��h�� 4 DTj�%�(�]�5���] ����� ���%������8^ĉ�)���-�������c ���%�*}Y�5��}Y ����� �a�%� +Gl;`�G��Gl;` �%[���[����,�����'�^�-��� ��'�^[0]� .���{�o�����{ ����� ��}�%������ ���/�h�gUSCQ � ��5� ��]��v�����c ����%� ?�lʑ�^� ��lʑ �������������������� ������X��TableStyleMedium2PivotStyleLight16`�OQSheet1�g�Sheet2���Sheet3�����VV���4�#y�|^?Q�V T�y@b^\w�:S0^ � 'Yޏ^-Nq\:S%fNS|^?Q�V���[w 'Yޏ^-Nq\:S%f�z|^?Q�V'Yޏ^-Nq\:S%f)Y|^?Q�V%fwmR�V 'Yޏ^-Nq\:Sff|^?Q�V'Yޏ^-Nq\:S%f)Y|^?Q�VN/n|^?Q�V 'Yޏ��\��wm��t|^?Q�V'Yޏ^�l�l�S:S,{�NYe^|^?Q�V 'Yޏ�p�wN��NS�^|^?Q�V 'YޏN��fwm�N�[|^?Q�V'Yޏ^�l�l�S:S N\���VE�YCQzf��|^?Q�V'Yޏ^u�NP[:SYe��@\,{ N|^?Q�V����w~n �'Yޏ^u�NP[:SYe��@\%f0u|^?Q�V'Yޏ^u�NP[:S�l�g fq\|^?Q�V'Yޏ^u�NP[:SGP�eΘof|^?Q�V'Yޏ^u�NP[:SYe��@\�\�y�n�W|^?Q�V'Yޏ^u�NP[:SYe��@\�[��|^?Q�V'Yޏؚ�e�b/g�NN�V:S-N�_|^?Q�V 'Yޏwm�N'Yf[|^?Q�V 'Yޏt�]'Yf[|^?Q�V'Yޏ^�ez�-N�_|^?Q�V��e�W�V �'Yޏ^�ez��S:S4l^%�Qg|^?Q�V 'Yޏ^4l^%�-N�_z�/g|^?Q�V 'Yޏё�]�e:Sё�m|^?Q�V 'Yޏё�v�[��|^?Q�V gP�lQ�S 'Yޏёnf�e:S�~(�q\|^?Q�V 'Yޏёnf�e:SmQTт|^?Q�V 'Yޏёnf�e:Sё�nfIQ|^?Q�V 'Yޏ^nfpQ�^:S?�ZS|^?Q�V'Yޏ�t?b�^ؚ�S NNN�S|^?Q�V gP�lQ�S'Yޏ^�^�l^,{�N�[��\f[|^?Q�V%��S^��Mb|^?Q�V %��S^�zMR:S,{�N|^?Q�V %��S^�zMR:S,{ N|^?Q�V %��S^�zMR:S,{�V|^?Q�V%��S^Ye�]|^?Q�V %��S^���:S:gsQ|^?Q�V %��S^�v�]^�[��|^?Q�V%��S^'Y�weh^Ye��-N�_|^?Q�V ���\^�[��f[!h|^?Q�V ���\^Em4l~nl;N|^?Q�V���\^���]:S��NS\f[D�^\|^?Q�V���\^���\�S'Y8uP[-N�_|^?Q�V ���\^_�S^�[��|^?Q�V���\^ f�V�S��S\f[D�^\|^?Q�V���\^�uQq\^,{]N\f[|^?Q�V ���\^�0N�S�f;R|^?Q�V ��e^���S�e|^?Q�V ��e^n�l�:S�[��|^?Q�V��e^�e��:S�%�P[G�-N�_|^?Q�V ��e^����S�[��|^?Q�V ��e^*Ys^:S�[��|^?Q�V��e^�[��|^?Q�V��e^p_fk�StQ��q\G�-N�_|^?Q�V��e^Ye��|^?Q�V9NN^,{ N|^?Q�V 9NN^�Q�W^�[��|^?Q�V9NN^�Q�W^N�e�~\f[ёWz|^?Q�V9NN^/c�[:S|i?bG�-N�_|^?Q�V9NN^,{�V|^?Q�V9NN^�[8u�S�8uG�-N�_|^?Q�V 9NN^�[8u�S,{ N|^?Q�V 9NN^N/n^�xwm\f[|^?Q�V9NN^N/n^MR3�G�-N�_|^?Q�V9NN^,{�N|^?Q�V�bz�^�[��|^?Q�V�bz�^n�S�n�eꁻl�Sn�SG�8�+Y-N�_|^?Q�V�bz�^n�S�n�eꁻl�S�~�q\G�-N�_|^?Q�V�bz�^�bz��Sdl�V�n�eaN-N�_|^?Q�V�bz��~Nm_�S:Sؚ~n�~Nm:S-N�_|^?Q�V �bz�^�e�b:S|^?Q�V �bz�^z��W:S|^?Q�V�bz�^N2m:S�[��\f[R!hD�^\|^?Q�V �bz�^g��:S�� �|^?Q�V �bz�^�e�b:SeYKQ|^?Q�V��3�^:gsQ|^?Q�V ��3�^�Y:gsQ|^?Q�V��3�^�V�e|^?Q�V��3�^�[��|^?Q�V ��3�^ga�gz�/g|^?Q�V&��]^ўq\�SJS�b�G�-N�_\f[(-N�_|^?Q�V �&��]^�l.^P[]Nt^N/�6Rf[!h|^?Q�V &��]^�STX:S-N�_|^?Q�V &��]^�Qwm^,{�N|^?Q�V &��]^�Qwm^,{N|^?Q�V &��]^,{�N�[��|^?Q�V &��]^*Y�T:S|^?Q�V&��]^IN�Sؚ�SP[G�-N�_|^?Q�V &��]^�Q�l:S�Nޘ|^?Q�V,g�n^Sh�N�n�eꁻl�S�[��|^?Q�V,g�n^Sh�N�n�eꁻl�S-N�_|^?Q�V ,g�n^s^q\:S��R|^?Q�V,g�n^0u^�NG�-N�_f[!hD�^\|^?Q�V ,g�n�n�eꁻl�S�[��|^?Q�V,g�n^�[��|^?Q�V ,g�n^fq\:ST�0N|^?Q�V,g�n^fq\:S�[��\f[D�^\|^?Q�V ,g�n^�nVn:S�_i`O�|^?Q�V ,g�n^WS��:S��q\-N�_|^?Q�V,g�n^�nVn:SNΘW�S��R�NY-N�_\f[D�^\|^?Q�V ,g�n^z�/g�[��|^?Q�V g3�^Shy^-N�_|^?Q�Vg3�^�V%��^s^�S�p4l\ugr�Q:W\f[-N�_|^?Q�V g3�^�^s^�S|^?Q�Vg3�^�^s^�SR�~g�\aN]Nt^N/�6Rf[!h-N�_|^?Q�Vg3�^�^s^�S f��G�]Nt^N/�6Rf[!h-N�_|^?Q�Vg3�^�U�]�S�e�W���S�e|^?Q�V g3�^�Q�n^|^?Q�V g3�^�STX:SYe��|^?Q�V k����\^�~-N�S,{N|^?Q�V k����\^��/n:S|^?Q�V�v&�^:gsQ|^?Q�V �v&�^�S�SP[:S���l|^?Q�V �v&�^�vq\�S�[��|^?Q�V�v&�^'Y �B?�^@�JA�,B�&C~Dtcc�p �PK!����[Content_Types].xml���j�0E����ж�r�(��΢Iw},��-j��4 ��w�P�-t#bΙ{U�����T�U^h�d}㨫���)��*1P�'�� �^��W��0)��T�9<�l�#��$yi}��;�~@��(���H����u�* Dנz��/0�ǰ���� $�� X��3aZ����,�D0j~�3߶�b��~i>���3�\`�?�/�[���G��\�!�-�Rk.�s�Ի�..���a濭?��PK!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ ����C?�h�v=��Ʌ��%[xp��{۵_�Pѣ<�1�H�0���O�R�Bd���JE�4b$��q_����6L��R�7`�������0̞O��,�En7�Li�b��/�S���e��е������PK!ky���theme/theme/themeManager.xml �M � @�}�w��7c�(Eb�ˮ��C�AǠҟ����7��՛K Y,� �e�.���|,���H�,l����xɴ��I�sQ}#Ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+& 8���PK!�&ϟ�6theme/theme/theme1.xml�YMo7��X콑d�#2"�>�&vDJ��]j�w� );�ɱ@��i�K��z(�H�^�_�6E�� rW+R�j��!-b_$����� ��r�aB�c�aiǯ]��N�4��wG��.���( e)��s,���~p��'��T젎K��T*"�a$.� ��l�x�$|�Q%���&��U�6+ "��(��&`w�O�w*�(*�xNk !�K�w�hLJBv2���Q$$<��U��Wv�T�NaD�[�n�� �� �n�9y4.'����^�_�\��[�f�Y���Ҝ�鳱���5 ��?:|�Z�횅7�o�q�k� �A���~0�B-�����^omu�^�r|s ߪ���- �A1%�t ]m4���Ֆ� �Nx�Q�� �KTCY]j� K�ZK��P@�$I=9��P�]Dɘ�D�TӠ����P ֆԌ�8�dǿ�!�K��_����3��������>������G?�,��F������O���}���Wn�0����o�~��>Z2z���?�?}��������hl�G$�»�O�;,������񘿙�(FIJ@1�v����ޜ#���c;x�8H� xm���:��L��7��1F�w���ˈ�h�F������A��5w�Vj�� ���\vclѼMQ*Q�S,=��M1v��>!V\�H��`��'�>"ΐ���*���I /sAH���{�>��U�𱍄 ����S+���L���r�j���Er8灉� ��0e^?�B�lnqX��� ��yb#�$S��CĘ��i7FI��I�؏�Jy��t����C�w�J7���V������&�e��'3���5̬���a�2 �^'$=S����v���ĹyV�z�?(�=4Koc��-�B�Wh��Л������J��`~����d��{B(�9ŇB��4�p��N_:qy�b��v2L`�"���Ǚ���x� N�5_9�D�:^����ӷ��Yr����Y��f.��x�Q�ÍA��fky�*�k����.(�7!aLf��v�h-U����� �W�VX�,.+��T��jeV�������7�`FpmB�*Oy����|���L���R���e�ۊ�����v�L[$�r�I���&b�:��yh�i��˔Z�T(�X4Z����Es v��@SS)h�t��vJ&@Yǟ��>&ԎP'[D#x�H�o��(Kƅ�!�ע��AB$�%I�W�/�@S�!�[m �%�Yy��A��$���L�1�"��ϵ��T�_�,� �=��oLg��k�j*�!����G3$�V��e��4�Bv�ׂ���qD����������10�k��!)�8R � ��Mˮ�s��u�6R�3Ds�3-UQ]ӭb� �6�ˋ5y��"��.��K���Z�rN(�����랣!Ԗ�Y��uV�]�ڽc��3���I��\�]�[�#�����:?حV- M�Ji�Å� ?������B�~?�DC}&)eC�����PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0���wooӺ�&݈Э���5 6?$Q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT���8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P����8�g/]�QAsم(����#��L�[������PK-!����[Content_Types].xmlPK-!�֧��6 +_rels/.relsPK-!ky���theme/theme/themeManager.xmlPK-!�&ϟ�6�theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'�theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� ���� ��� (�yR�Z�b�j�r�z�� d����MbP?_*+��%����&�?'�?(�?)�?�" d �` �`�? �` �`�?�&��`U} A} �:B} �A�   !"� @�� A� A~ A�?� B� A~ A@� B� AB~ A@� B� A~ A@� B� A~ A@� B� A~ A@� B� A~ A@� B � A~ A @� B � A~ A"@� B � A~ A$@� B � A~ A&@� B � A~ A(@� B� A~ A*@� B� A~ A,@� B� A~ A.@� B� A~ A0@� B� A~ A1@� B� A~ A2@� B� A~ A3@� B� A~ A4@� B� A~ A5@� B� A~ A6@� B� A~ A7@� B� A~ A8@� B� A~ A9@� B� A~ A:@� B� A~ A;@� B� A~ A<@� B� A~ A=@� B� A~ !A>@� !B � !A~ "A?@� "B!� "A�D�l**4****************************#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AB~ #A@@� #B"� #A~ $A�@@� $B#� $A~ %AA@� %B$� %A~ &A�A@� &B%� &A~ 'AB@� 'B&� 'A~ (A�B@� (B'� (A~ )AC@� )B(� )A~ *A�C@� *B)� *A~ +AD@� +B*� +A~ ,A�D@� ,B+� ,A~ -AE@� -B,� -A~ .A�E@� .B-� .A~ /AF@� /B.� /A~ 0A�F@� 0B/� 0A~ 1AG@� 1B0� 1A~ 2A�G@� 2B1� 2A~ 3AH@� 3B2� 3A~ 4A�H@� 4B3� 4A~ 5AI@� 5B4� 5A~ 6A�I@� 6B5� 6A~ 7AJ@� 7B6� 7A~ 8A�J@� 8B7� 8A~ 9AK@� 9B8� 9A~ :A�K@� :B9� :A~ ;AL@� ;B:� ;A~ <A�L@� <B;� <A~ =AM@� =B<� =A~ >A�M@� >B=� >A~ ?AN@� ?B>� ?A~ @A�N@� @B?� @A~ AAO@� AB@� AA~ BA�O@� BBA� BA�D�l*******************************CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab~ CAP@� CBB� CA~ DA@P@� DBC� DA~ EA�P@� EBD� EA~ FA�P@� FBE� FA~ GAQ@� GBF� GA~ HA@Q@� HBG� HA~ IA�Q@� IBH� IA~ JA�Q@� JBI� JA~ KAR@� KBJ� KA~ LA@R@� LBK� LA~ MA�R@� MBL� MA~ NA�R@� NBM� NA~ OAS@� OBN� OA~ PA@S@� PBO� PA~ QA�S@� QBP� QA~ RA�S@� RBQ� RA~ SAT@� SBR� SA~ TA@T@� TBS� TA~ UA�T@� UBT� UA~ VA�T@� VBU� VA~ WAU@� WBV� WA~ XA@U@� XBW� XA~ YA�U@� YBX� YA~ ZA�U@� ZBY� ZA~ [AV@� [BZ� [A~ \A@V@� \B[� \A~ ]A�V@� ]B\� ]A~ ^A�V@� ^B]� ^A~ _AW@� _B^� _A~ `A@W@� `B_� `A~ aA�W@� aB`� aA~ bA�W@� bBa� bA�D�l*******************************cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~���~ cAX@� cBb� cA~ dA@X@� dBc� dA~ eA�X@� eBd� eA~ fA�X@� fBe� fA~ gAY@� gBf� gA~ hA@Y@� hBg� hA~ iA�Y@� iBh� iA~ jA�Y@� jBi� jA~ kAZ@� kBj� kA~ lA@Z@� lBk� lA~ mA�Z@� mBl� mA~ nA�Z@� nBm� nA~ oA[@� oBn� oA~ pA@[@� pBo� pA~ qA�[@� qBp� qA~ rA�[@� rBq� rA~ sA\@� sBr� sA~ tA@\@� tBs� tA~ uA�\@� uBt� uA~ vA�\@� vBu� vA~ wA]@� wBv� wA~ xA@]@� xBw� xA~ yA�]@� yBx� yA~ zA�]@� zBy� zA~ {A^@� {Bz� {A~ |A@^@� |B{� |A~ }A�^@� }B|� }A~ ~A�^@� ~B}� ~A~ A_@� B~� A~ �A@_@� �B� �A~ �A�_@� �B�� �A~ �A�_@� �B�� �A�D�l*******************************��������������������������������~ �A`@� �B�� �A~ �A `@� �B�� �A~ �A@`@� �B�� �A~ �A``@� �B�� �A~ �A�`@� �B�� �A~ �A�`@� �B�� �A~ �A�`@� �B�� �A~ �A�`@� �B�� �A~ �Aa@� �B�� �A~ �A a@� �B�� �A~ �A@a@� �B�� �A~ �A`a@� �B�� �A~ �A�a@� �B�� �A~ �A�a@� �B�� �A~ �A�a@� �B�� �A~ �A�a@� �B�� �A~ �Ab@� �B�� �A~ �A b@� �B�� �A~ �A@b@� �B�� �A~ �A`b@� �B�� �A~ �A�b@� �B�� �A~ �A�b@� �B�� �A~ �A�b@� �B�� �A~ �A�b@� �B�� �A~ �Ac@� �B�� �A~ �A c@� �B�� �A~ �A@c@� �B�� �A~ �A`c@� �B�� �A~ �A�c@� �B�� �A~ �A�c@� �B�� �A~ �A�c@� �B�� �A~ �A�c@� �B�� �A�D�l*******************************����������������������������~ �Ad@� �B�� �A~ �A d@� �B�� �A~ �A@d@� �B�� �A~ �A`d@� �B�� �A~ �A�d@� �B�� �A~ �A�d@� �B�� �A~ �A�d@� �B�� �A~ �A�d@� �B�� �A~ �Ae@� �B�� �A~ �A e@� �B�� �A~ �A@e@� �B�� �A~ �A`e@� �B�� �A~ �A�e@� �B�� �A~ �A�e@� �B�� �A~ �A�e@� �B�� �A~ �A�e@� �B�� �A~ �Af@� �B�� �A~ �A f@� �B�� �A~ �A@f@� �B�� �A~ �A`f@� �B�� �A~ �A�f@� �B�� �A~ �A�f@� �B�� �A~ �A�f@� �B�� �A~ �A�f@� �B�� �A~ �Ag@� �B�� �A~ �A g@� �B�� �A~ �A@g@� �B�� �A~ �A`g@� �B�� �A�<�***************************>�@d����� �7gg����D ��� y� d����MbP?_*+��%����&�?'�?(�?)�?�" d �` �`�? �` �`�?�&��`U>�@d��� �7gg����D ��� � d����MbP?_*+��%����&�?'�?(�?)�?�" d �` �`�? �` �`�?�&��`U>�@d��� �7gg����D ���� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Oh��+'��0�@HTh � ���hp Lenovo UserMicrosoft Macintosh Excel@:�,��@�r-}������՜.��+,��D��՜.��+,���HP X`hp x �� Sheet1Sheet2Sheet3 ������d ?GKSOProductBuildVer�2052-11.1.0.9098�� ���� �F#Microsoft Office Excel 2003 ������Biff8Excel.Sheet.8�9�qCompObj������������ o������������������������������������